Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Regulamin reklamy


Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie informacje, w której opisaliśmy jak przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa Ci przysługują. Znajdziesz go tutaj.

I. DEFINICJE

OX.PL - Portal Śląska Cieszyńskiego, którego właścicielem jest Ox.pl Sp. z o.o. ; ul. Wałowa 3; 43-430 Skoczów.

Usługa reklamowa - oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę. 

Usługi Reklamowe OX.PL - Usługi reklamowe, świadczone przez Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL na stronach Serwisu zgodnie z Regulaminem.

Umowa - umowa Zlecenia Reklamowego na Usługi Reklamowe OX.PL

Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, która zleca Portalowi Śląska Cieszyńskiego OX.PL działania promocyjno-marketingowe. 

Zlecenie Reklamowe - dokument w formie pisemnej, określający warunki Umowy Zlecenia Reklamowego, Zlecenie Reklamowe stanowi ofertę (art. 66 k.c.), chyba, że z jego treści lub postanowień Regulaminu wynika, że w określonym przypadku Zlecenie stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji (art. 72 k.c.). Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia reklamowego przez OX.PL oznacza zawarcie Umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron. 

Modyfikacja Zlecenia Reklamowego - oznacza wyłącznie zmianę ustalonych czasów lub miejsc emisji Reklam, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji. 

Zmiana Zlecenia Reklamowego - oznacza wszelkie zmiany wykraczające poza zmiany określane jako Modyfikacja Zlecenia Reklamowego.

Regulamin - niniejszy regulamin wraz załącznikami. 

Forma Reklamy internetowej - to ściśle określona pod względem technicznym forma prezentacji w Serwisie OX.PL. Precyzyjne określenie parametrów technicznych poszczególnych usług reklamowych znajduje się Specyfikacji technicznej reklam. 

Emisja - jednorazowe wyświetlenie reklamy na stronie WWW, na której jest umieszczona. 

Cennik - cennik zamieszczony na stronie www.reklama.ox.pl aktualny na dzień zawarcia Umowy, stanowiący integralną cześć Regulaminu. 

Specyfikacja Techniczna Reklam - dokument zamieszczony na stronie www.reklama.ox.pl określający techniczne warunki stanowiący integralną część Regulaminu.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

OX.PL przyjmuje Zlecenia Reklamowe na warunkach Regulaminu dokonane w formie pisemnej, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, określające rodzaj zamawianej Reklamy, ilość i czas emisji, lokalizację w Serwisie Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL oraz wszystkie pozostałe warunki zamawianej Reklamy.

Zlecenie Reklamowe obligatoryjnie powinno zawierać podpis osoby upoważnionej do reprezentacji i pieczęć Zleceniodawcy.

Wszelkie doręczenia oświadczeń OX.PL i Zleceniodawcy uważa się za dokonane z zachowaniem formy pisemnej, jeżeli nastąpiły w jeden z następujących sposobów: 
- przez złożenie pisma w siedzibie drugiej Strony w dacie potwierdzenia jego przyjęcia, 
- przez wysłanie listem poleconym, 
- przez wysłanie telefaksu w dacie potwierdzenia jego dotarcia do adresata.

W przypadku, gdy Zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Zlecenie Reklamowe musi ponadto zawierać imię i nazwisko właściciela lub wspólników firmy. 

OX.PL zastrzega, a Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że pierwszeństwo emisji w przypadku kolizji terminów emisji Zleceń Reklamowych przysługuje Zleceniom Reklamowym, opłacanym zaliczkowo gotówką lub przelewem, w drugiej kolejności będą emitowane Zlecenia Reklamowe rozliczane w formie barteru, następnie kompensaty bądź Zlecenia Reklamowe jako świadczenia zastępcze z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, których stroną jest lub był Portal OX.PL. 


III. ZAWARCIE UMOWY 

Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez OX.PL, Zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. Zlecenie Reklamowe musi zostać doręczone do siedziby OX.PL najpóźniej 3 dni robocze przed datą pierwszej emisji. 

Pisemne potwierdzenie Zlecenia Reklamowego przez OX.PL poprzez doręczenie Zleceniodawcy oświadczenia o przyjęciu wypełnionego formularza zamówienia z potwierdzeniem zamawianej Reklamy, jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Zlecenie Reklamowe, które zostanie doręczone później stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., zapisy ust. 3 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. 

Przeniesienie przez Zleceniodawcę uprawnień, wynikających ze Zlecenia Reklamowego może nastąpić wyłącznie po powiadomieniu OX.PL i uzyskaniu jej zgody w formie pisemnej. 

Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec OX.PL za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń reklamowych. 


IV. MODYFIKOWANIE I ANULOWANIE ZLECENIA 

OX.PL gwarantuje Zleceniodawcy prawo do:
- anulowania Zlecenia Reklamowego,
- modyfikacji Zlecenia Reklamowego na warunkach określonych w Regulaminie.

Modyfikacja Zlecenia Reklamowego nie może powodować zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji. 

Zmiany Zlecenia Reklamowego wykraczające poza definicję Modyfikacji Zlecenia Reklamowego jest równoznaczne z Anulowaniem Zlecenia Reklamowego. 

Oświadczenie Modyfikujące Zlecenie Reklamowe powinno zostać dostarczone do OX.PL nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia emisji. Stanowi ono ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. OX.PL przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości. 

W przypadku braku możliwości realizacji zmodyfikowanego Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca może według własnego wyboru zrezygnować z Modyfikacji Zlecenia reklamowego, bądź odstąpić od Umowy. Takie odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z Anulowaniem Zlecenia Reklamowego za zapłatą kary umownej, zgodnie z zasadami Anulowania Zlecenia. Warunkiem skutecznego Anulowania Zlecenia Reklamowego jest doręczenie w formie pisemnej oświadczenia o anulowaniu Zlecenia Reklamowego. 

Strony zgodnie oświadczają, że za Anulowanie Zlecenia Reklamowego będzie poczytane:
- niedostarczenie kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych do zamieszczenia w portalu lub, dostarczenie kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych niezgodnych z warunkami technicznymi określonymi w specyfikacji technicznej reklam, później niż na 3 dni przed planowaną emisją, w takim przypadku Zleceniodawca będzie obciążony zapłatą kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego. 

Zlecenie reklamowe może być anulowane w całości:

a) nie później niż na 14 dni roboczych przed datą pierwszej emisji co nie rodzi zobowiązań finansowych wobec OX.PL. 

b) później niż na 14 dni roboczych przed datą pierwszej emisji, w takim przypadku OX.PL zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w następującej wysokości: 
- w okresie między 13 a 7 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 30% wartości brutto Zlecenia Reklamowego, 
- w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego, 
- poniżej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego,

W przypadku częściowego anulowania Zlecenia reklamowego dokonanego przed pierwszą emisją formy reklamy internetowej, stosuje się odpowiednio zasady, określone w punktach 1, 2 i 3 ustępu 8 punkt b, w stosunku do anulowanej części Zlecenia reklamowego.


V. WARUNKI EMISJI REKLAM I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 

Materiały reklamowe, w formie zgodnej ze specyfikacją techniczną reklam zamawianej Formy reklamy internetowej winny być dostarczone na adres OX.PL najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem pierwszej emisji. 

W przypadku dostarczenia materiałów reklamowych w późniejszym terminie lub w formie niezgodnej ze specyfikacją techniczną formy reklamy internetowej OX.PL zastrzega sobie prawo do uznania Zlecenia jako Anulowanego, bądź wykonania Zlecenia Reklamowego, wraz wprowadzeniem zmian w Planie emisji. 

Każdy materiał reklamowy winien być dokładnie opisany (nazwa Zleceniodawcy, przedmiot kampanii, numer Zlecenia). Wszystkie Reklamy winny pozostawać w zgodności z polskim prawem oraz z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad reklamy w mediach audiowizualnych. 

OX.PL nie odpowiada za treść emitowanych Reklam. 

W trakcie realizacji kampanii reklamowej oraz przez 30 dni po jej zakończeniu OX.PL na żądanie Zleceniodawcy udostępni stronę WWW ze statystykami jego Reklam. 

OX.PL samodzielnie decyduje o zawartości swojego Serwisu i ogólnym stylu prezentowanej Reklamy. OX.PL rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji Reklam, w szczególności Reklam niezgodnych z jej stylem lub wobec których istnieć będzie podejrzenie o niezgodność zawartych treści ze stanem faktycznym i obowiązującym prawem. 

Reklamy na stronach Serwisu OX.PL powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych stron Serwisu i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym. Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Serwisu. OX.PL zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych Reklam słowami: "reklama", "sponsor serwisu", "promocja", itp., o ile Dział Sprzedaży OX.PL uzna to za uzasadnione. 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wynikającego z winy OX.PL materiał reklamowy nie zostanie wyemitowany lub zostanie wyemitowany niewłaściwie, OX.PL zobowiązuje się do powtórnej emisji materiału w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie. 


VI. REKLAMACJA 

OX.PL oświadcza a Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu ewentualnej wadliwości opublikowanego materiału reklamowego, jeżeli nie zawiadomi OX.PL o wadzie (nie zgłosi reklamacji) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT za wyemitowane reklamy lub zalega z płatnościami wynikającymi z wykonania emisji reklam lub materiałów promocyjnych. 

W wypadku wystawienia faktury VAT przed wyemitowaniem reklamy, termin powyższy liczony jest od daty dokonania ostatniej emisji. 

OX.PL w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji dotyczącej zamieszczania reklam w OX.PL odpowie na reklamację. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z zleconych działań reklamowych bądź promocyjnych. 

OX.PL zobowiązuje się do rozpatrywana wyłącznie reklamacji zapłaconych reklam, chyba że termin płatności jeszcze nie minął. 


VII. CENNIK, PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE Cennik Reklam podawany jest bez uwzględnienia podatku VAT. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi są pokrywane przez Zleceniodawcę. 

OX.PL zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi dokładnie termin powiadamiania o takiej zmianie. 

OX.PL zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych Usług reklamowych w przypadku realizacji specyficznych Zleceń Reklamowych. 

Ceny Reklam ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia Reklamowego, o ile treść samego Zlecenia Reklamowego nie stanowi inaczej. 

Cennik stanowi integralną część Regulaminu. 

Faktury są wystawiane przez OX.PL Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującym prawem polskim w terminie:
-do 7 dni od dnia zakończenia kampanii przewidzianego w Zleceniu Reklamowym, 
- do 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego w przypadku nie wyemitowania całości zlecenia w wysokości wartości Zlecenia Reklamowego wyemitowanego, pozostała część będzie rozliczna na zasadach ogólnych.

W przypadku braku terminowych wpłat za faktury, OX.PL będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. Jednocześnie w przypadku opóźnienia płatności, OX.PL zastrzega sobie prawo wstrzymania emisji materiałów reklamowych oraz prawo do odstąpienia od Zlecenia Reklamowego w całości lub w części, a Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz OX.PL kary umownej, jak w przypadku Anulowania Zlecenia Reklamowego. 


VIII. SIŁA WYŻSZA 

OX.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów o Reklamę (Zleceń reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:

- jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; 
- aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, 
- strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych,
- powodzi, pożarów, eksplozji,
- awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, 
- awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej. 

W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju OX.PL zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy emisji Reklam. 


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 roku.

Regulamin, oświadczenia i Umowy zawarte pod jego rygorem podlegają prawu polskiemu. 

Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu bądź oświadczeń lub umów zawartych pod jego rygorem rozstrzygane będą przez Sąd. 

W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą wprowadzenia Regulaminu, Umowa pomiędzy nim a OX.PL wygasa, chyba że emisja Zlecenia Reklamowego została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu a w takim przypadku emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.