Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Regulamin katalogu firm


Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie informacje, w której opisaliśmy jak przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa Ci przysługują. Znajdziesz go tutaj.
 
I. Wstęp
 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania katalogu firm na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL znajdującego się pod adresem internetowym www.katalog.ox.pl. oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 
II. Postanowienia ogólne i definicje
 
Katalog Firm - katalog.ox.pl jest internetowym serwisem informacyjno-promocyjnym przeznaczonym dla wszystkich podmiotów gospodarczych związanych z regionem Śląska Cieszyńskiego. Serwis umożliwia dokonanie prezentacji internetowej. 

Klient / Użytkownik : osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłała go do Dostawcy. 

Dostawca / Administrator : Firma OX.PL Sp. z o. o. z siedzibą w Skoczowie Ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów - podmiot zarządzający i prowadzący Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL 

Aktywacja usługi : udostępnienie Zamawiającemu zasobów oferowanych przez daną usługę w ramach serwisu WWW.katalog.ox.pl. Z chwilą przesłania formularza osoba/ jednostka dokonująca wpisu staje się Użytkownikiem.

Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.


Usługi : poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od opcji wybranej przez użytkownika. Rodzaj i charakterystyka oferowanych usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na podstronie Portalu Śląska Cieszyńskiego pod adresem katalog.ox.pl: dodaj firmę - postanowienia tam zawarte stanowią integralną część regulaminu. Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści. Administrator swobodnie może je dodawać bądź usuwać lub też modyfikować , bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
 
III. Uczestnictwo w Serwisie
1. Każdy Klient może samodzielnie dokonać wpisu do katalogu wypełniając formularz rejestracyjny a następnie przesyłając go do Administratora.
2. O dodaniu wpisu do katalogu decyduje Administrator.
3. Wypełniając formularz każdy Klient winien wprowadzić Imię i Nazwisko które ułatwi identyfikację i usprawni kontakt w sprawach technicznych. Dane te będą widoczne tylko dla Administratora.
4. Każdy Klient ma prawo do jednego darmowego wpisu w jednej kategorii katalogu, w przypadku wykupienia reklamy ma prawo do dodatkowych 3 wpisów w 3 różnych kategoriach.


IV. Zasady świadczenia usług
1. Katalog Firm na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL jest internetową bazą danych w którym prezentowane są firmy, przedstawiciele wolnych zawodów i inne samodzielne podmioty gospodarcze usystematyzowane alfabetycznie.
2. Katalog z założenia jest rzetelnym przewodnikiem po firmach w regionie. Dlatego też w katalogu nie będą umieszczane:
wpisy / strony WWW nieukończone i w trakcie budowy,
wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia / reklamy zawierające treści niezgodne z prawem,
wpisy / strony WWW / ogłoszenia / reklamy zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, treści wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób,
wpisy / strony WWW / ogłoszenia z ofertami nielegalnych transakcji,
wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia o charakterze pornograficznym, erotycznym lub zawierające takie elementy,
wpisy / strony WWW / oferty z elementami zakłócającymi korzystanie z zasobów katalogu innym Użytkownikom
wpisy / strony WWW / nie związane z regionem cieszyńskim (nie dotyczy płatnych reklam).
3. Każdy wpis, oferta, ogłoszenie umieszczana w katalogu przed uaktywnieniem podlega sprawdzeniu.
4. Wpisy, strony WWW, oferty, ogłoszenia i reklamy, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia i bez zwrotu kosztów.
5. Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania przyczyny usunięcia wpisu, strony WWW, oferty, ogłoszenia lub reklamy z Katalogu. Nie gromadzimy również dowodów naruszania regulaminu nie będziemy dokumentować takich naruszeń.
6. Reklamy będą wyświetlane przez okres wybrany podczas zamówienia
7. W razie wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości prosimy o kontakt na adres: redakcja@ox.pl

V. Procedura płatności

  1. Tylko zarejestrowani Użytkownicy mogą dodawać wpisy w Katalogu Firm.
  2. Klient opłaca swój wpis rozszerzony (promowany) do Katalogu Firm za pośrednictwem punktów, które można zakupić na stronie: https://katalog.ox.pl/klient/punkty/doladuj
  3. Aby dodać wpis rozszerzony trzeba posiadać na Koncie Klienta mieć minimum 30 punktów. Dodanie wpisu następuje za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://katalog.ox.pl/klient/dodaj-firme
  4. Aktywacja zamówionej i opłaconej usługi odbywa się automatycznie.
  5.  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, aplikacji itp.
  6. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który została wykupiona usługa nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty.
  7.  Uiszczenie opłaty za usługę uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego została opłacona usługa.

VI. Ochrona danych osobowych
1. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej usługi w Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL. O ile Użytkownik nie zgłosi zastrzeżenia Dostawca ma prawo do opublikowania danych Klienta na liście referencyjnej Dostawcy.
2. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
3. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Dostawcy.
4. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji oświadcza, iż wpis/ strona WWW/ oferta/ ogłoszenie lub reklama nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Dostawcy.
5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, wraz z możliwością ich aktualizacji, zmiany bądź usunięcia.


VII. Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu katalog.ox.pl mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres redakcja@ox.pl. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Portalu Śląska Cieszyńskiego.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.
3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną wpisu Klienta, w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną wpisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego wpisu lub Serwisu.

 

VIII. Inne postanowienia organizacyjne
1. Wszelkie zmiany we wpisach wprowadzone przez Klientów katalogu będą publikowane w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia tj. przesłania stosownej informacji do Administratora.
2. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji, zmiany, wstrzymania publikacji bądź usunięcia wszelkich treści wprowadzonych do Katalogu bez podania przyczyny.
3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
4. Administrator jako zarządca Portalu OX.PL dołoży wszelkich starań, aby Katalog Firm oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

IX. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu internetowego www.katalog.ox.pl prosimy kierować na adres: redakcja@ox.pl lub też zgłaszać listownie na adres: 
Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL
ul. Wałowa 3
43-430 Skoczów
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2022r. i obowiązuje do odwołania.